VvE Beheer en management

VvE-beheer en VvE-management bij Bovens Bouwadvies wordt gekenmerkt door een dienstverlening die erop gericht is eigenaren/bewoners elke zorg uit handen te nemen,

een gezonde en veilige woonsituatie te creëren en de waarde van het onroerend goed te blijven behouden.
Eigenaren van een appartementsrecht (bijvoorbeeld een woning, commerciële ruimte of een parkeerplaats) in een appartementen complex zijn wettelijk verenigd in een Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze VvE heeft als taak om het gezamenlijke bezit zo goed mogelijk te beheren.

Het bestuur van een VvE kan bestaan uit eigenaren, leden van de vereniging. Er kan ook voor gekozen worden om de taken die horen bij het beheren van een VvE uit te besteden aan een erkend en professioneel bedrijf.

Bovens Bouwadvies BV heeft inmiddels jarenlange ervaring op het gebied van VvE beheer en management. Mede door de aanwezige bouwkundige kennis, is onze meerwaarde direct zichtbaar. De VvE's zijn zeer divers qua grootte (aantal appartementsrechten in een VvE), qua leeftijd van het complex, onderhoudsstatus van het complex en qua samenstelling van eigenaren / bewoners.

Bovens Bouwadvies streeft naar een gezonde, veilige en prettige woonsituatie, waarbij ook het behoud van de waarde van het onroerend goed hoog in ons vaandel staat.

Bovens Bouwadvies

onderkent in het beheer de volgende taken

ADMINISTRATIEF / FINANCIEEL
beheer

 • Organiseren en notuleren van de algemene ledenvergadering (ALV)
 • Secretariële ondersteuning en archivering
 • Zorgdragen voor uitvoering van besluiten van de ALV
 • Verzorgen van correspondentie aangaande onderwerpen uit de ALV en het reguliere beheer en onderhoud
 • Gebaseerd op de splitsingsakte, worden de bijdragen uit de begroting toebedeeld aan de verschillende eigenaren
 • Het voeren van een ledenadministratie
 • Bewaken en controleren van ingediende schadeclaims en klachten
 • Het opstellen van een afrekening voor vertrekkende en nieuwe leden
 • Periodieke (automatische) incasso van verschuldigde servicekosten van de leden
 • Formuleren en uitvoeren van een strikt debiteurenbeleid (signaleren en bewaken van betalingsachterstanden en treffen van rechtsmaatregelen tegen wanbetalers)
 • Administreren en betalen van alle, voor rekening van de VvE komende verplichtingen, belastingen, diensten en kosten
 • Het opmaken, verspreiden en toelichten van de jaarrekening, winst- en verliesrekening, balans en de begroting voor het komende boekjaar
 • Het verlenen van medewerking en inzage geven in de administratie tegenover leden van de kascontrolecommissie en het toelichten van het verslag tijdens de ALV.
 • Het on-line ter beschikking stellen van gegevens aan eigenaren via Twinq.

TECHNISCH / BOUWKUNDIG
beheer

 • Het opstellen en beheren van een Meer Jaren Onderhoud Plan (MJOP) als basis voor jaarlijkse en toekomstige investeringen.
 • Het uitvoeren van geaccordeerde elementen uit de begroting en het opdragen van werkzaamheden aan desbetreffende uitvoerende partij.
 • Optimaliseren, uitbesteden, beheren van onderhouds- en servicecontracten (bijvoorbeeld met betrekking tot de liften, toegangssystemen, schilderwerkzaamheden, schoonmaakkosten, huismeester diensten, buiten- groenonderhoud, vuil ophalen e.d.).
 • Beoordelen en toelichten van offertes na aanleiding van het regulier onderhoud. De offertes beoordelen en het voeren van gesprekken met leveranciers en daartoe door de VvE gedelegeerde personen.
 • Opname van storingen, klachten, klein onderhoud en reparaties tegen vooraf bepaalde bereikbaarheid afspraken en urgentiecriteria.
 • het aanbieden van een 24/7 meldkamer, buiten kantooruren, voor calamiteiten.
 • Beoordeling van binnengekomen reparatie verzoeken naar belastbaarheid van de VvE of van de individuele eigenaar / bewoner.
 • Op verzoek fysiek inspecteren van de klacht- of storingsmelding en het aandragen en bespreken van mogelijke oplossingen.
 • Laten uitvoeren van (herstel) werkzaamheden door speciaal daarvoor geselecteerde bedrijven / instellingen op basis van schriftelijk vastgestelde voorwaarden en bedragen.
 • Begeleiding van regelmatig terugkerende activiteiten die zijn of worden uitbesteed via langlopende contracten zoals schilderwerkcontracten, cv-onderhoudscontracten, installatietechnische contracten e.d.

PROJECTEN / GROOT ONDERHOUD

Grotere bouwkundige projecten, die betrekking hebben op renovaties en vaak leiden tot uitbreiding van de bestaande functionaliteit of het oplossen van bouwfysische en bouwtechnische problemen, die buiten het reguliere onderhoud vallen, kunnen voor de VvE opgezet en begeleid worden (optioneel). In veruit de meeste gevallen zullen deze projecten gefinancierd worden uit het reservefonds. Voorbeelden hiervan zijn: schilderwerk, vervanging / renovatie van puien, gevelrenovatie, investeringen aan liftinstallatie, renovatie of vervanging van diverse elektrische installaties en CV-installaties.
 • Uitwerken van plannen, bestekmatige omschrijvingen
 • offerteaanvragen, aanbesteding
 • beoordeling van offertes en gunning van de opdracht
 • begeleiding van uitvoerende werkzaamheden
 • periodiek toezicht
 • oplevering en verslaglegging
 • financiële afhandeling.

Uw aanvraag voor een offerte voor het beheer van uw VvE zien wij met grote belangstelling tegemoet